Có 1 kết quả:

幸好 hạnh hảo

1/1

hạnh hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

may mắn, may thay