Có 2 kết quả:

海洋 hải dương海陽 hải dương

1/2

hải dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hải dương, đại dương

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh thuộc Bắc phần Việt nam.

Một số bài thơ có sử dụng