Có 2 kết quả:

浬 hải lí海里 hải lí

1/2

hải lí [, ]

U+6D6C, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết tắt của Hải 海 và Lí 里, đọc Hải lí, một đơn vị đo đường biển.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đơn vị chiều dài, đo đường biển. Viết tắt là 浬.