Có 1 kết quả:

海師 hải sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người rành đi biển, làm nghề dẫn đường cho tàu bè.