Có 1 kết quả:

海藻 hải tảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rong biển.