Có 1 kết quả:

好感 hảo cảm

1/1

hảo cảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có thiện cảm với, có ấn tượng tốt về ai