Có 1 kết quả:

吸毒 hấp độc

1/1

hấp độc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhiễm độc, trúng độc