Có 1 kết quả:

吸入 hấp nhập

1/1

hấp nhập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hút vào, hít vào