Có 1 kết quả:

吸受 hấp thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hút lấy, nhận lấy.