Có 2 kết quả:

吸烟 hấp yên吸煙 hấp yên

1/2

hấp yên

giản thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

hấp yên

phồn thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá

Một số bài thơ có sử dụng