Có 1 kết quả:

很 hẫn

1/1

hẫn [khấn, ngận]

U+5F88, tổng 9 nét, bộ xích 彳 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rất, lắm, quá, hết sức: 很好 Rất tốt, tốt lắm; 好得很 Tốt quá, tốt hết sức; 很喜歡 Rất thích; 很歡迎 Hết sức hoan nghênh;
② (văn) Ác: 凶很 Tàn ác;
③ (văn) Bướng bỉnh;
④ (văn) Tham lam: 心很 Lòng tham;
⑤ (văn) Tranh cãi, cãi nhau.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng