Có 2 kết quả:

后代 hậu đại後代 hậu đại

1/2

hậu đại

giản thể

Từ điển phổ thông

hậu thế, con cháu, thế hệ sau