Có 2 kết quả:

后者 hậu giả後者 hậu giả

1/2

hậu giả

giản thể

Từ điển phổ thông

người sau, kẻ sau