Có 2 kết quả:

后母 hậu mẫu後母 hậu mẫu

1/2

hậu mẫu

giản thể

Từ điển phổ thông

mẹ kế, dì ghẻ

hậu mẫu

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẹ kế, dì ghẻ