Có 1 kết quả:

黑種 hắc chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống người da đen.