Có 5 kết quả:

姮 hằng恆 hằng恒 hằng鴴 hằng鸻 hằng

1/5

hằng

U+59EE, tổng 9 nét, bộ nữ 女 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: hằng nga 姮娥)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Hằng Nga” 姮娥 tương truyền Hằng Nga là vợ Hậu Nghệ 后羿, ăn cắp thuốc tràng sinh rồi bay lên mặt trăng, hóa làm tiên nữ. “Hằng Nga” 姮娥 cũng dùng để chỉ ánh sáng trăng. § Còn gọi là “Thường Nga” 嫦娥 (hoặc 常娥), để tránh tên húy của Hán Văn Đế 文帝.

Từ điển Thiều Chửu

① Hằng nga 姮娥 tương truyền Hằng-nga là vợ Hậu-nghệ, ăn cắp thuốc tràng sinh rồi chạy trốn vào mặt trăng, hoá làm con cóc, cũng gọi tên là Thường nga 嫦娥 nữa.

Từ điển Trần Văn Chánh

【姮娥】Hằng Nga [Héng'é] Hằng Nga (nữ thần trên mặt trăng, tương truyền là vợ của Hậu Nghệ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hằng nga 姮娥: Tên nhân vật thần thoại cổ Trung Hoa, vợ của Hậu Nghệ, trộm thuốc tiên của chồng mà bay lên cung trăng.

Tự hình 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hằng [căng, cắng]

U+6046, tổng 9 nét, bộ tâm 心 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

thường, lâu bền

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Lâu, bền, mãi mãi. ◎Như: “hằng tâm” 恆心 lòng không đổi. ◇Mạnh Tử 孟子: “Vô hằng sản nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng” 無恆產而有恆心者, 惟士為能 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Không có của cải (sinh sống) bình thường mà có lòng thiện lâu bền thì chỉ có kẻ sĩ mới làm được.
2. (Tính) Thường, bình thường. ◎Như: “hằng sản” 恆產 của thường (nhà cửa, ruộng vườn). ◇Trang Tử 莊子: “Thị hằng vật chi đại tình dã” 是恆物之大情也 (Đại tông sư 大宗師) Đó là cái "tình lớn" của vật thường.
3. (Danh) Quy luật, phép tắc.
4. (Danh) Luân thường.
5. (Danh) Tên một quẻ trong “Dịch Kinh” 易經, tượng trưng cho sự lâu dài, không đổi.
6. (Danh) Ý chí bền bỉ, không đổi. ◇Luận Ngữ 論語: “Nhân nhi vô hằng, bất khả dĩ tác vu y” 人而無恆, 不可以作巫醫 (Tử Lộ 子路) Người nào không có ý chí bền bỉ (tâm tính hay thay đổi) thì không làm thầy cúng thầy thuốc được.
7. (Danh) Sông “Hằng” ở Ấn Độ. ◎Như: “hằng hà sa số” 恆河沙數 nhiều như số cát của sông Hằng (rất nhiều).
8. (Danh) Tên núi.
9. (Danh) Họ “Hằng”.
10. (Phó) Thường thường, thường hay.
11. (Phó) Từng, có lần.
12. Một âm là “cắng”. (Danh) Mặt trăng vào tuần thượng huyền. Tuần trăng đầu tháng hình như cái cung dương gần căng gọi là “cắng”.
13. (Phó) Dằng dặc, liên tục. ◇Hán Thư 漢書: “Tiềm thần mặc kí, cắng dĩ niên tuế” 潛神默記, 恆以年歲 (Tự truyện thượng 敘傳上) Chuyên tâm lặng nhớ, liên tục năm tháng.
14. (Phó) Khắp. § Tục quen đọc là “căng”.
15. § Cũng viết là “hằng” 恒.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lâu dài, thường xuyên, bền bỉ, kiên trì, mãi mãi: 行之有恆 Việc làm giữ được bền bỉ (thường xuyên);
② Thường, bình thường, thông thường: 人之恆情 Lẽ thường của con người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một quẻ trong kinh Dịch, dưới quẻ Tốn, trên quẻ Chấn chỉ sự lâu dài — Lâu dài. Lúc nào cũng có, thường có — Một âm là Cắng. Xem Cắng.

Tự hình 6

Dị thể 5

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng

hằng [căng, cắng]

U+6052, tổng 9 nét, bộ tâm 心 + 6 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

thường, lâu bền

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “hằng” 恆.

Từ điển Thiều Chửu

① Thường, lâu, bền, như hằng sản 恒產 của thường, như ruộng vườn.
② Một âm là cắng. Mặt trăng vào tuần thượng huyền. Tuần trăng đầu tháng hình như cái cung dương gần căng gọi là cắng.
③ Khắp, tục quen đọc là chữ căng.
④ Tục dùng như chữ hằng 恆

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lâu dài, thường xuyên, bền bỉ, kiên trì, mãi mãi: 行之有恆 Việc làm giữ được bền bỉ (thường xuyên);
② Thường, bình thường, thông thường: 人之恆情 Lẽ thường của con người.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 恒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hằng 恆.

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hằng

U+9D34, tổng 17 nét, bộ điểu 鳥 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

chim choi choi

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim choi choi: 金鴴 Chim choi choi vàng.

Tự hình 1

Dị thể 1

hằng

U+9E3B, tổng 11 nét, bộ điểu 鳥 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chim choi choi

Từ điển Trần Văn Chánh

(động) Chim choi choi: 金鴴 Chim choi choi vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鴴

Tự hình 1

Dị thể 1