Có 2 kết quả:

悔惜 hối tích晦迹 hối tích

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận tiếc điều đã qua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự ở ẩn, không muốn ai biết tới mình.