Có 1 kết quả:

胡亂 hồ loạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lộn xộn rối rít, không thứ tự.

Một số bài thơ có sử dụng