Có 1 kết quả:

狐疑 hồ nghi

1/1

hồ nghi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngờ vực, nghi ngờ, hoài nghi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngờ vực ( tương truyền loài cáo rất đa nghi ).

Một số bài thơ có sử dụng