Có 1 kết quả:

瓠果 hồ quả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái bầu.