Có 1 kết quả:

虎榜 hổ bảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển ghi tên người thi đậu thời xưa.

Một số bài thơ có sử dụng