Có 1 kết quả:

虎圈 hổ quyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chuồng cọp.

Một số bài thơ có sử dụng