Có 1 kết quả:

虎將 hổ tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng dũng mãnh.