Có 1 kết quả:

虎倀 hổ trành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ma cọp, tức oan hồn của những người bị cọp ăn, thường đi theo cọp, dẫn cọp ăn thịt người, để bắt hồn người khác thế cho mình, mình sẽ được đầu thai.