Có 1 kết quả:

户籍 hộ tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sổ sách ghi chép lí lịch dân cư.