Có 1 kết quả:

會飲 hội ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp mặt uống rượu.

Một số bài thơ có sử dụng