Có 2 kết quả:

会友 hội hữu會友 hội hữu

1/2

hội hữu

giản thể

Từ điển phổ thông

người cùng hội, người cùng tổ chức