Có 1 kết quả:

合理 hợp lý

1/1

hợp lý [hợp lí]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hợp lý, đúng, phải chăng