Có 2 kết quả:

餄餎 hợp lạc饸饹 hợp lạc

1/2

hợp lạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

mì sợi làm bằng bột ngô hoặc bột kiều mạch

hợp lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

mì sợi làm bằng bột ngô hoặc bột kiều mạch