Có 1 kết quả:

合唱 hợp xướng

1/1

hợp xướng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hợp xướng, đồng ca

Một số bài thơ có sử dụng