Có 1 kết quả:

友弟 hữu đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thân mật gọi người đàn em, thuộc hạ.

Một số bài thơ có sử dụng