Có 2 kết quả:

右边 hữu biên右邊 hữu biên

1/2

hữu biên

giản thể

Từ điển phổ thông

bên phải, phía phải

hữu biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

bên phải, phía phải

Một số bài thơ có sử dụng