Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

h���ul�����ngh���t���