Có 1 kết quả:

脅制 hiếp chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ép buộc, đè nén.