Có 1 kết quả:

蠍虎 hiết hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thạch sùng.