Có 1 kết quả:

好交 hiếu giao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích có liên lạc bàn bè với nhiều người.

Một số bài thơ có sử dụng