Có 1 kết quả:

好生 hiếu sinh

1/1

hiếu sinh [hảo sinh]

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Hảo sinh” 好生. Kĩ lưỡng, cẩn thận. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhĩ thả quyền quản na bàn đào viên, tảo vãn hảo sinh tại ý” 你且權管那蟠桃園, 早晚好生在意 (Đệ ngũ hồi) Khanh hãy cai quản vườn quả đào, sớm tối coi giữ cẩn thận.
2. Rất, vô cùng. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Lai nhật Ngô Hầu, Quốc Thái thân tự yêu kiến, hảo sinh tại ý” (Đệ ngũ thập tứ hồi) 來日吳侯, 國太親自要見, 好生在意 Ngày mai Ngô Hầu, Quốc Thái thân đến gặp mặt, phải hết sức để ý.
3. Đọc là “hiếu sinh”. Tôn trọng sự sống, không nỡ sát sinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham sống.

Một số bài thơ có sử dụng