Có 1 kết quả:

顯者 hiển giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có địa vị cao.