Có 1 kết quả:

顯儒 hiển nho

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc nho sĩ thi đậu làm quan to, có tiếng tăm lớn.