Có 1 kết quả:

狹窄 hiệp trách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chật hẹp. ◇Tam quốc chí 三國志: “Tặc vô cố thối, nghi tất hữu phục. Nam đạo hiệp trách, thảo mộc thâm, bất khả truy dã” 賊無故退, 疑必有伏. 南道狹窄, 草木深, 不可追也 (Lí Điển truyện 李典傳) Quân giặc vô cớ thối lui, ngờ tất có phục binh. Đường hướng nam chật hẹp, cây cỏ rậm rạp, không thể đuổi theo.
2. Nhỏ nhen, thiển cận (lòng dạ, kiến thức...). ◎Như: “ tha đích tâm hung hiệp trách, mục quang như đậu, xử lí sự tình tổng thị kiến thụ bất kiến lâm, bất năng cố đáo toàn cục” 他的心胸狹窄, 目光如豆, 處理事情總是見樹不見林, 不能顧到全局.
3. Phạm vi nhỏ.