Có 2 kết quả:

怀抱 hoài bão懷抱 hoài bão

1/2

hoài bão

giản thể

Từ điển phổ thông

hoài bão, ấp ủ

Một số bài thơ có sử dụng