Có 48 kết quả:

丸 hoàn亘 hoàn俒 hoàn凡 hoàn圜 hoàn垸 hoàn嬛 hoàn完 hoàn寰 hoàn岏 hoàn峘 hoàn懁 hoàn懽 hoàn捖 hoàn擐 hoàn攌 hoàn桓 hoàn汍 hoàn洹 hoàn澴 hoàn烷 hoàn狟 hoàn獂 hoàn环 hoàn環 hoàn瓌 hoàn瓛 hoàn皖 hoàn紈 hoàn繯 hoàn纨 hoàn缳 hoàn羦 hoàn芄 hoàn莞 hoàn萑 hoàn貆 hoàn轘 hoàn还 hoàn還 hoàn郇 hoàn鍰 hoàn鐶 hoàn锾 hoàn镮 hoàn闤 hoàn阛 hoàn鬟 hoàn

1/48

hoàn

U+4E38, tổng 3 nét, bộ chủ 丶 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

viên, vật nhỏ và tròn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Viên (vật nhỏ mà tròn). ◎Như: “hoàn tán cao đan” 丸散膏丹 chỉ chung các loại thuốc đông y (viên, bột, cao, tễ).
2. (Danh) Riêng chỉ viên đạn. ◇Tả truyện 左傳: “Tòng đài thượng đạn nhân nhi quan kì tịch hoàn dã” 從台上彈人而觀其辟丸也 (Tuyên Công nhị niên 宣公二年) Từ trên đài bắn người và xem người tránh đạn.
3. (Danh) Viên thuốc.
4. (Danh) Trò chơi thời xưa như trái cầu.
5. (Danh) Một thứ chuông sử dụng trong trò biểu diễn tạp kĩ ngày xưa. Thường dùng để rung chuông khi múa kiếm.
6. (Danh) Trứng. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Lưu Sa chi tây, Đan San chi nam, hữu phượng chi hoàn” 流沙之西, 丹山之南, 有鳳之丸 (Bổn vị 本味) Ở phía tây Lưu Sa, phía nam Đan Sơn, có trứng chim phượng.
7. (Danh) Lượng từ: viên, hòn. ◎Như: “thử dược mỗi phục lưỡng hoàn” 此藥每服兩丸 thuốc này mỗi lần uống hai viên.
8. (Danh) Họ “Hoàn”.
9. (Động) Vo tròn lại, làm thành viên. ◇Tây du kí 西遊記: “Hành Giả đạo: Yếu hoàn dược” 行者道: 要丸藥 (Đệ lục thập cửu hồi) Hành Giả nói: Để vo tròn lại làm viên thuốc.
10. (Động) § Thông “hoàn” 完.

Từ điển Thiều Chửu

① Viên, phàm vật gì nhỏ mà tròn đều gọi là hoàn, như đạn hoàn 彈丸 viên đạn.
② Thẳng thắn, như tùng bách hoàn toàn 松柏丸全 cây tùng cây bách thẳng thắn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Viên: 一丸藥 Một viên thuốc; 彈丸 Viên đạn; 奉藥一丸 Dâng cho một viên thuốc (Tào Thực: Thiện chiến hành);
② Viên đạn: 從台上彈人,而觀其辟丸也 Từ trên đài bắn người, mà xem người tránh đạn (Tả truyện: Tuyên công nhị niên);
③ Trứng: 流沙之西,丹山之南有鳳之丸 Ở phía tây Lưu Sa, phía nam Đan Sơn, có trứng con phượng (Lã thị Xuân thu: Bản vị).

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [cắng, tuyên]

U+4E98, tổng 6 nét, bộ nhị 二 + 4 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Cùng tận, hết, suốt. ◇Bào Chiếu 鮑照: “Tuyên cổ thông kim” 亘古通今 (Thanh hà tụng 清河頌) Suốt từ xưa tới nay.
2. (Động) Liền, liên miên, không ngừng. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Quảng sổ thập mẫu, lâu vũ liên tuyên” 廣數十畝, 樓宇連亘 (Hồ giá nữ 狐嫁女) Rộng vài chục mẫu, lầu viện liền nóc.
3. (Động) Phô bày.
4. (Động) Ngang ra, bắc ngang. ◇Trầm Hạo Đán 沈暭旦: “Khán kiều tuyên trường hồng” 看橋亘長虹 (Mạc ngư tử 摸魚子) Nhìn cầu vắt ngang cầu vồng dài.
5. Một âm là “hoàn”. Cũng như “hoàn” 桓. ◎Như: “Ô Hoàn” 烏亘 nước Ô Hoàn.

Từ điển Thiều Chửu

① Phô bầy.
② Một âm là hoàn. Cũng như chữ hoàn 桓, như Ô Hoàn 烏亘 nước Ô Hoàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 桓 (bộ 木).

Tự hình 2

Dị thể 16

hoàn

U+4FD2, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên người, tức Nguyễn Hoàn, danh sĩ đời Lê, sinh 1713, mất 1792, người xã Lan khê huyện Nông cống tỉnh Thanh Hoá, đậu Tiến sĩ năm 1743, tức Cảnh hưng thứ 4, làm quan trong đời Lê Hiển Tông, tới chức Lại bộ Thượng thư, sau thời nhà Tây sơn. Ông từng cùng Lê Quý Đôn phụng mệnh vua biên tập Quốc sử.

Tự hình 2

hoàn [viên]

U+571C, tổng 16 nét, bộ vi 囗 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

vòng tròn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thiên thể, chỉ trời. ◇Dịch Kinh 易經: “Càn vi thiên, vi viên” 乾為天, 為圜 (Thuyết quái 說卦) Quẻ Càn là trời, là thiên thể.
2. (Danh) Hình tròn. § Cũng như “viên” 圓. ◇Sử Kí 史記: “Phá cô vi viên” 破觚為圓 (Khốc lại truyện 酷吏傳) Đổi vuông làm tròn.
3. (Danh) Tiền tệ. ◎Như: “viên hóa” 圜貨 tiền tệ.
4. (Danh) Lao ngục. ◎Như: “viên thổ” 圜土 ngục tù.
5. Một âm là “hoàn”. (Động) Vây quanh, bao quanh, hoàn nhiễu.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ viên 圓. Chữ viên 圓 dùng về loại chữ hình dong, chữ viên 圜 dùng để nói về loài chữ danh vật.
② Một âm là hoàn, cùng nghĩa với chữ hoàn 環.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 環 (bộ 玉);
② Như 轉圜 [zhuănhuán]. Xem 圜 [yuán].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vòng quanh, vây quanh — Một âm là Viên. Xem Viên.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [viện]

U+57B8, tổng 10 nét, bộ thổ 土 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường đất nhỏ.

Tự hình 2

Dị thể 3

hoàn [huyên, quỳnh]

U+5B1B, tổng 16 nét, bộ nữ 女 + 13 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

nơi cất giữ sách

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trơ trọi, cô độc. § Cũng như “quỳnh” 惸, “quỳnh” 煢.
2. Một âm là “huyên”. (Tính) § Xem “tiện huyên” 便嬛.
3. Một âm là “hoàn”. § Cũng như “hoàn” 環.

Từ điển Thiều Chửu

① Biền huyên 緶嬛 tả cái dáng đẹp mà lẳng lơ.
② Một âm là hoàn, cũng như chữ hoàn 環.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 環 (bộ 玉).

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 1

hoàn

U+5B8C, tổng 7 nét, bộ miên 宀 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. hết, xong
2. vẹn, đủ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đủ, vẹn. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Y phá lạp bất hoàn” 衣破笠不完 (Đạo phùng ngạ phu 道逢餓夫) Áo rách nón không nguyên vẹn.
2. (Tính) Bền chặt, vững chắc. ◇Mạnh Tử 孟子: “Thành quách bất hoàn” 城郭不完 (Li Lâu thượng 離婁上) Thành quách chẳng vững chắc.
3. (Tính) Không có khuyết điểm. ◎Như: “hoàn nhân” 完人 người hoàn toàn (về đức hạnh, học vấn, sự nghiệp).
4. (Động) Xong. ◎Như: “hoàn công” 完工 xong công việc, “hoàn cảo” 完稿 xong bản thảo.
5. (Động) Giữ gìn, bảo toàn. ◇Hán Thư 漢書: “Bất năng hoàn phụ huynh tử đệ” 不能完父兄子弟 (Cao đế kỉ thượng 高帝紀上) Không có khả năng bảo toàn cha anh con em.
6. (Động) Sửa sang, sửa trị. ◇Mạnh Tử 孟子: “Phụ mẫu sử Thuấn hoàn lẫm” 父母使舜完廩 (Vạn Chương thượng 萬章上) Cha mẹ sai vua Thuấn sửa sang cái kho.
7. (Động) Nộp. ◎Như: “hoàn lương” 完糧 nộp thuế ruộng, “hoàn thuế” 完稅 nộp thuế.
8. (Động) Thua, thất bại. ◎Như: “tha chân đích hoàn liễu” 他真的完了 nó quả thật đã thua rồi.
9. (Phó) Trọn, hết. ◎Như: “dụng hoàn” 用完 dùng hết. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhược khán hoàn liễu hoàn bất giao quyển, thị tất phạt đích” 若看完了還不交卷, 是必罰的 (Đệ tam thập thất hồi) Nếu như xem hết, ai chưa nộp bài thì sẽ bị phạt.
10. (Danh) Một hình phạt nhẹ thời xưa, bị gọt tóc nhưng không làm thương hại tới thân thể.
11. (Danh) Họ “Hoàn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðủ, vẹn.
② Xong, như hoàn công 完工 xong công việc.
③ Giữ được trọn vẹn.
④ Bền chặt, kín đáo, như thành quách bất hoàn 城郭不完 thành quách chẳng bền chặt. Y lí bất hoàn 衣履不完 áo giầy chẳng lành, v.v.
⑤ Nộp xong, như hoàn lương 完糧 nộp xong lương thuế.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Toàn vẹn, nguyên lành, lành lặn, đầy đủ, giữ được trọn vẹn: 准備得很完善 Chuẩn bị rất đầy đủ; 衣履不完 Áo và giày chẳng lành lặn;
② Hết, xong: 用完了 Đã dùng hết; 事情做完了 Công việc đã làm xong;
③ Hoàn thành: 完工 Làm xong; 完成任務 Hoàn thành nhiệm vụ;
④ Nộp, đóng: 完稅 Nộp thuế, đóng thuế;
⑤ 城郭不完 Thành quách chẳng bền chặt;
⑥ [Wán] (Họ) Hoàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ, không thiếu sót gì — Lành lặn, tốt đẹp Thí dụ: Hoàn y ( áo lành, không rách ) — Xong việc — Giao cho, nạp cho.

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 13

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+5BF0, tổng 16 nét, bộ miên 宀 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bờ cõi rộng lớn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vùng, cõi rộng lớn. ◎Như: “hoàn vũ” 寰宇 vũ trụ, khoảng trời đất bao la, “tiên hoàn” 仙寰 cõi tiên, “trần hoàn” 塵寰 cõi trần. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Nhân huynh lễ hiền hạ sĩ, kết nạp hào kiệt, danh văn hoàn hải, thùy bất khâm kính” 仁兄禮賢下士, 結納豪傑, 名聞寰海, 誰不欽敬 (Đệ tam thập nhị hồi) Nhân huynh có lễ với người hiền, hạ mình với kẻ sĩ, kết nạp hào kiệt, danh lừng bốn biển, ai mà chẳng kính phục.

Từ điển Thiều Chửu

① Trong cõi đất của thiên tử cai trị gọi là hoàn.
② Phàm nói về bờ cõi rộng lớn đều gọi là hoàn, như doanh hoàn 瀛寰, hoàn vũ 寰宇, cũng như ta nói hoàn cầu vậy.
③ Nói bao la về các cõi không đâu, như tiên hoàn 仙寰 cõi tiên, trần hoàn 塵寰 cõi trần, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vùng, cõi (bao la): 寰海 Quanh cả cõi đất; 仙寰 Cõi tiên; 塵寰 Cõi trần. Xem 宇 [yư] nghĩa
②.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất lớn — Bức tường xung quanh cung điện.

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+5CD8, tổng 9 nét, bộ sơn 山 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái núi nhỏ mà cao.

Tự hình 1

Dị thể 4

hoàn [hoan, hoạn, quán]

U+61FD, tổng 20 nét, bộ tâm 心 + 17 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hài lòng

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ hoan 歡.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+6356, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọt chuốt.

Tự hình 1

hoàn [hoạn]

U+64D0, tổng 16 nét, bộ thủ 手 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

mặc vào người, đeo vào người

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mặc, mang. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Từ hoàn giáp thượng mã” 慈擐甲上馬 (Đệ thập nhất hồi) (Thái Sử) Từ mặc áo giáp lên ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mặc: 擐甲執兵 Mặc áo giáp cầm binh khí.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+650C, tổng 19 nét, bộ thủ 手 + 16 nét
hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giam giữ. Trói buộc.

Tự hình 1

hoàn

U+6853, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái nêu (cắm trên mồ mả)
2. cây hoàn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây “hoàn”, lá giống lá liễu.
2. (Danh) Cây nêu. § Dùng để cắm trên nhà, thành, mồ mả... § Phép nhà Hán trạm làm bốn góc dựng một cột gỗ lớn, giữa lắp ván vuông, gọi là “hoàn biểu” 桓表, cũng gọi là “hoa biểu” 華表.
3. (Danh) Cột gỗ ở cửa nhà.
4. (Danh) Tên sông, nay là “Bạch Long giang” 白龍江, phát nguyên ở Cam Túc.
5. (Danh) Tên núi.
6. (Danh) Họ “Hoàn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái nêu, dùng để cắm trên nhà và mồ mả. Phép nhà Hán trạm làm bốn góc dựng một cột gỗ lớn, giữa lắp ván vuông, gọi là hoàn biểu 桓表, cũng gọi là hoa biểu 華表.
② Hoàn hoàn 桓桓 mạnh mẽ, hăng hái. Tả cái dáng võ dõng.
③ Bàn hoàn 盤桓 quanh co.
④ Cây hoàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cây nêu (cắm trên nóc nhà hoặc mồ mả);
② Cây hoàn;
③ 【桓桓】hoàn hoàn [huánhuán] (văn) Hăng hái mạnh mẽ;
④ Xem 盤桓 [pánhuán];
⑤ [Huán] (Họ) Hoàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, lá như lá liễu, nhưng vỏ cây màu vàng, gỗ cây màu trắng.

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+6C4D, tổng 6 nét, bộ thuỷ 水 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

viên, vật nhỏ và tròn

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) “Hoàn lan” 汍瀾 chảy nước mắt, khóc sụt sùi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Sanh nhân bả mệ, tương hướng hoàn lan” 生因把袂, 相向汍瀾 (Hương Ngọc 香玉) Sinh nhân đó níu tay áo nàng, nhìn nhau khóc sụt sùi.

Từ điển Thiều Chửu

① Hoàn lan 汍瀾 khóc sụt sùi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) 【汍瀾】 hoàn lan [wánlán] (Khóc) sụt sùi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước chảy.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [viên]

U+6D39, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tên một con sông ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc (còn gọi là sông An Dương 安陽,安阳)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên sông, tức “Hoàn thủy” 洹水, bắt nguồn từ Sơn Tây 山西, chảy qua tỉnh Hà Nam 河南. § Còn có tên là “An Dương hà” 安陽河.
2. (Danh) “Tu-đà-hoàn” 須陀洹 chỉ một người mới nhập dòng, đạt quả thứ nhất của Thánh đạo (thuật ngữ Phật giáo). § Cũng gọi là “dự lưu” 預流.
3. (Phó) “Hoàn hoàn” 洹洹 nước chảy nhiều.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tên sông: 洹水 Sông Viên (ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Cg. 安陽河 [An yán hé] Sông An Dương.

Tự hình 4

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+6FB4, tổng 16 nét, bộ thuỷ 水 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sông Hoàn (ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc)

Từ điển Trần Văn Chánh

Tên sông: 澴水 Sông Hoàn (ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, còn gọi là Hoàn hà, hoặc Hoàn thuỷ, phát nguyên từ tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+70F7, tổng 11 nét, bộ hoả 火 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

các chất alkan (công thức hoá học: CnH2n+2)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lửa.
2. (Danh) “Hoàn cơ” 烷基 Ankyl (hóa học hữu cơ).

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) ① Ankan (Alkane);
② Xem 丁烷 [dingwán].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lửa cháy.

Tự hình 2

hoàn

U+72DF, tổng 9 nét, bộ khuyển 犬 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hoàn 貆.

Tự hình 2

Dị thể 2

hoàn

U+7342, tổng 13 nét, bộ khuyển 犬 + 10 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con lợn (heo).

Tự hình 1

Dị thể 1

hoàn

U+73AF, tổng 8 nét, bộ ngọc 玉 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái vòng ngọc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 環.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Vòng ngọc;
② Vòng, vật hình tròn: 鐵環 Vòng sắt; 耳環 Khoen tai; 指環 Nhẫn đeo tay;
③ Hoàn, vòng quanh, bao quanh, quanh: 環城鐵路 Đường sắt quanh thành (vòng quanh thành phố);
④ Khâu: 這是工程的重要一環 Đây là một khâu quan trọng của công trình; 主要環節 Khâu chủ yếu, khâu chính;
⑤ [Huán] (Họ) Hoàn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 環

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 6

hoàn

U+74B0, tổng 17 nét, bộ ngọc 玉 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái vòng ngọc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái vòng ngọc. ◎Như: “ngọc hoàn” 玉環 vòng ngọc.
2. (Danh) Vòng, khoen, vật hình vòng tròn. ◎Như: “nhĩ hoàn” 耳環 khoen tai, “chỉ hoàn” 指環 vòng ngón tay (cái nhẫn), “đao hoàn” 刀環 khâu đao (khoen sắt ở cán đao để cầm cho chắc).
3. (Danh) Phần thiết yếu, then chốt. ◎Như: “giá cá kế hoạch năng phủ như kì hoàn thành, công tác nhân viên đích phối hợp thị ngận trọng yếu đích nhất hoàn” 這個計畫能否如期完成, 工作人員的配合是很重要的一環 kế hoạch này có thể hoàn thành đúng hạn kì hay không, thì sự phối hợp giữa các nhân viên trong công tác là một then chốt rất hệ trọng.
4. (Động) Vây quanh, bao quanh. ◎Như: “quần sơn hoàn củng” 群山環拱 dãy núi vây quanh. ◇Sử Kí 史記: “Tần vương phương hoàn trụ tẩu, tốt hoàng cấp, bất tri sở vi” 秦王方環柱走, 卒惶急, 不知所為 (Kinh Kha truyện 荊軻傳) Vua Tần cứ chạy quanh cái cột, cuống quít không biết làm thế nào.
5. (Tính) Bốn phía, ở chung quanh. ◎Như: “hoàn thành thiết lộ” 環城鐵路 đường sắt quanh thành.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái vòng ngọc.
② Phàm cái gì hình vòng tròn đều gọi là hoàn, như nhĩ hoàn 耳環 vòng tai, chỉ hoàn 指環 vòng ngón tay (cái nhẫn).
③ Vây quanh.
④ Khắp.
⑤ Rộng lớn ngang nhau.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Vòng ngọc;
② Vòng, vật hình tròn: 鐵環 Vòng sắt; 耳環 Khoen tai; 指環 Nhẫn đeo tay;
③ Hoàn, vòng quanh, bao quanh, quanh: 環城鐵路 Đường sắt quanh thành (vòng quanh thành phố);
④ Khâu: 這是工程的重要一環 Đây là một khâu quan trọng của công trình; 主要環節 Khâu chủ yếu, khâu chính;
⑤ [Huán] (Họ) Hoàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vòng ngọc — Vây quanh — Xoay đi — Cũng dùng như chữ Hoàn 寰.

Tự hình 4

Dị thể 9

Từ ghép 11

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [côi, khôi]

U+74CC, tổng 20 nét, bộ ngọc 玉 + 16 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái vòng ngọc

Tự hình 1

Dị thể 1

hoàn

U+74DB, tổng 24 nét, bộ ngọc 玉 + 20 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đồ dùng bằng ngọc
2. (tên người)

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đồ dùng bằng ngọc;
② [Huán] Tên người (thường viết 桓).

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [hoán, hoãn]

U+7696, tổng 12 nét, bộ bạch 白 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(tên đất)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên nước, thời Xuân Thu, nay ở vào tỉnh “An Huy” 安徽.
2. (Danh) Tên gọi tắt của tỉnh An Huy.
3. § Cũng đọc là “hoán”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tên đất, cũng đọc là chữ hoãn.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+7D08, tổng 9 nét, bộ mịch 糸 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lụa nõn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lụa nõn. ◎Như: “hoàn phiến” 紈扇 quạt làm bằng lụa.

Từ điển Thiều Chửu

① Lụa nõn, cũng có khi dùng làm quạt, cho nên gọi quạt tròn là hoàn phiến 紈扇.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lụa nõn (một thứ lụa quý).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lụa vải mặt thật mịn, sợi thật nhỏ.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [hoán, hoạn]

U+7E6F, tổng 19 nét, bộ mịch 糸 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Thòng lọng, vòng dây;
② Buộc thòng lọng. (Ngb) Thắt (chết): 繯首 Thắt cổ chết (bằng thòng lọng).

Tự hình 2

Dị thể 3

hoàn

U+7EA8, tổng 6 nét, bộ mịch 糸 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lụa nõn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 紈.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lụa nõn (một thứ lụa quý).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 紈

Tự hình 2

Dị thể 1

hoàn [hoán]

U+7F33, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 繯

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Thòng lọng, vòng dây;
② Buộc thòng lọng. (Ngb) Thắt (chết): 繯首 Thắt cổ chết (bằng thòng lọng).

Tự hình 2

Dị thể 2

hoàn

U+7FA6, tổng 13 nét, bộ dương 羊 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài dê núi, tính rất dữ.

Tự hình 1

Dị thể 1

hoàn

U+8284, tổng 6 nét, bộ thảo 艸 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: hoàn lan 芄蘭,芄兰)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Hoàn lan” 芄蘭 cỏ hoàn lan (metaplexis japonica).

Từ điển Thiều Chửu

① Hoàn lan 芄蘭 cỏ hoàn lan (metaplexis japonica).

Từ điển Trần Văn Chánh

(thực) 【芄蘭】 hoàn lan [wánlán] (thực) Cỏ hoàn lan (Metaplexis japonica).

Tự hình 2

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [hoán, hoản, quản]

U+839E, tổng 10 nét, bộ thảo 艸 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cỏ cói (dùng dệt chiếu)
2. (tên huyện)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ cói, mọc ven bờ nước (Skimmia japonica). § Còn có tên là “thủy thông” 水蔥.
2. (Danh) Chiếu bện bằng cói.
3. (Danh) Họ “Hoàn”.
4. Một âm là “hoản”. (Động) “Hoản nhĩ” 莞爾 mỉm cười. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Ngư phủ hoản nhĩ nhi tiếu, cổ duệ nhi khứ” 漁父莞爾而笑, 鼓枻而去 (Sở từ 楚辭, Ngư phủ 漁父) Ông chài mỉm cười, quẫy mái chèo mà đi.
5. Một âm là “quản”. (Danh) “Đông Quản” 東莞 tên huyện ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ cói, dùng dệt chiếu.
② Một âm là hoản. Hoản nhĩ 莞爾 mỉm cười. Khuất Nguyên 屈原: Ngư phủ hoản nhĩ nhi tiếu 漁父莞爾而笑 (Sở từ 楚辭) ông chài mỉm cười.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cỏ cói (Scirpuslacustris, một loài cỏ mọc dưới nước);
② (văn) Chiếu bện bằng cỏ cói.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [chuy]

U+8411, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cỏ hoàn, cỏ lau

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Loại cỏ lau. § Mới sinh gọi là “thảm” 菼, còn nhỏ gọi là “kiêm” 蒹, lớn lên gọi là “hoàn” 萑.
2. Một âm là “chuy”. (Danh) Một loại cỏ thuốc, còn gọi là “sung úy” 茺蔚 hay “ích mẫu thảo” 益母草.
3. (Tính) Tạp loạn, phồn thịnh.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ hoàn, cỏ lau.
② Một âm là chuy. Cỏ bượp, cỏ mọc nhiều.
③ Cỏ ích mẫu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cỏ lau.

Tự hình 3

Dị thể 5

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [hoan]

U+8C86, tổng 13 nét, bộ trĩ 豸 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Con lửng con;
② Con heo (lợn) ngang ngược.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con lợn thật to.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+8F58, tổng 20 nét, bộ xa 車 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hình phạt phanh thây

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hình phạt tàn khốc thời xưa, dùng xe để phanh thây xé xác.

Từ điển Thiều Chửu

① Lấy xe buộc người nào vào đấy, rối quay mỗi cái đi một ngả để xé tung người ra gọi là hoàn, là một hình phạt phanh thây xé xác đời xưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Hình phạt dùng xe để phanh thây xé xác.

Từ điển Trần Văn Chánh

【轘轅】 hoàn viên [huányuán] ① Đường đi hiểm trở;
② [Huányuán] Núi Hoàn Viên (ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe cán người.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [toàn]

U+8FD8, tổng 7 nét, bộ sước 辵 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. trở về
2. trả lại
3. vẫn còn, vẫn chưa

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “hoàn” 還.
2. Giản thể của chữ 還.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ hoàn 還.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 還.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vẫn, còn, vẫn còn: 你還是那樣 Anh vẫn như vậy; 這件事還沒有做完 Việc này còn chưa làm xong; 我 這一時期身體還好 Tôi dạo này trong người vẫn khỏe; 庭樹不知人去盡,春來還發舊時花 Cây sân chẳng biết người đi hết, xuân tới hoa xưa vẫn nở đều (Sầm Tham: Sơn phòng xuân sự). 【還是】hoàn thị [háishi] a. Còn, vẫn còn, vẫn (như 還 nghĩa ①); b. Nên: 看他急得那樣兒,你還是勸勸他吧Trông anh ấy nóng nảy như vậy, anh nên khuyên anh ấy; c. Hay, hay là: 去 看朋友還是去電影院,他一時拿不定主意 Đi thăm bạn hay đi xem phim, trong chốc lát anh ấy không quyết định được; 【還算】 hoàn toán [háisuàn] Vẫn (như 還 nghĩa ①);
② Còn hơn, càng: 今天比昨天還熱 Hôm nay còn nóng hơn hôm qua;
③ Lại, hãy còn: 你還搬不動,何況我呢? Anh còn vác không nổi, huống chi tôi?; 旅舍不大,收拾得倒還乾淨 Khách sạn không lớn nhưng thu dọn khá sạch sẽ. Cg. 還要 [háiyào]. Xem 還 [huán].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Về: 還 家 Về nhà; 還鄉 Về quê;
② Trả lại, đáp lại: 還錢 Trả lại tiền; 還書 Trả sách; 還槍 Bắn trả lại;
③ [Huán] (Họ) Hoàn. Xem 還 [hái].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối viết tắt của chữ Hoàn 還.

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [toàn]

U+9084, tổng 16 nét, bộ sước 辵 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. trở về
2. trả lại
3. vẫn còn, vẫn chưa

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trở lại, về. § Đã đi rồi trở lại gọi là “hoàn”. ◎Như: “hoàn gia” 還家 trở về nhà. ◇Vương An Thạch 王安石: “Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn” 明月何時照我還 (Bạc thuyền Qua Châu 泊船瓜州) Bao giờ trăng sáng soi ta về? Đào Trinh Nhất dịch thơ: Đường về nào biết bao giờ trăng soi.
2. (Động) Khôi phục, hồi phục, làm trở lại như trước. ◎Như: “hoàn tục” 還俗 quay về đời tục, “hoàn tha bổn lai diện mục” 還他本來面目 lấy lại bản lai diện mục của nó.
3. (Động) Đáp lại, đối lại. ◎Như: “hoàn lễ” 還禮 đáp lễ, “dĩ nha hoàn nha, dĩ nhãn hoàn nhãn” 以牙還牙, 以眼還眼 lấy răng đối răng, lấy mắt trả mắt.
4. (Động) Trả lại. ◎Như: “hoàn trái” 還債 trả nợ.
5. (Động) Đến nay, trở đi (nói về thời gian). ◇Lí Hoa 李華: “Tần Hán nhi hoàn, đa sự tứ di” 秦漢而還, 多事四夷 (Điếu cổ chiến tràng văn 弔古戰場文) Từ Tần, Hán trở đi, gây sự với tứ di.
6. (Động) Vây quanh. § Thông “hoàn” 環. ◇Hán Thư 漢書: “Hoàn lư thụ tang, thái như hữu huề” 還廬樹桑, 菜茹有畦 (Thực hóa chí thượng 食貨志上) Bao quanh nhà trồng dâu, rau rễ có luống.
7. (Danh) Họ “Hoàn”.
8. (Phó) Vẫn, vẫn còn. ◇Sầm Tham 岑參: “Đình thụ bất tri nhân khứ tận, Xuân lai hoàn phát cựu thì hoa” 庭樹不知人去盡, 春來還發舊時花 (San phòng xuân sự 山房春事) Cây sân chẳng biết người đi hết, Xuân tới hoa xưa vẫn nở đều.
9. (Phó) Càng, còn hơn. ◎Như: “kim thiên tỉ tạc thiên hoàn nhiệt” 今天比昨天還熱 hôm nay còn nóng hơn hôm qua.
10. (Phó) Lại (lần nữa). ◇Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然: “Đãi đáo trùng dương nhật, Hoàn lai tựu cúc hoa” 待到重陽日, 還來就菊花 (Quá cố nhân trang 過故人莊) Đợi tới ngày trùng dương, Lại về gần bên hoa cúc.
11. (Phó) Nhưng mà, lại còn. ◇Tây du kí 西遊記: “Kiều hạ hà lí tuy kết mãn liễu băng, hoàn hữu thủy thanh tòng na băng hạ sàn sàn đích lưu” 橋下河裡雖結滿了冰, 還有水聲從那冰下潺潺的流 (Đệ bát hồi) Sông dưới cầu tuy đóng băng hết cả, nhưng lại có tiếng nước dưới băng đá chảy rì rào.
12. (Phó) Nên, hãy. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhĩ hoàn tiên tẩu, đái ngã môn tiến khứ, tiến khứ” 你還先走, 帶我們進去, 進去 (Đệ nhất hồi) Ngươi hãy đi trước, dẫn chúng tôi đi tới, đi tới.
13. (Phó) Đã, đã từng. ◇Đổng tây sương 董西廂: “Ngã nhãn ba ba đích phán kim tiêu, hoàn nhị canh tả hữu bất lai đáo” 我眼巴巴的盼今宵, 還二更左右不來到 (Quyển ngũ) Đêm nay mắt ta đăm đăm ngóng đợi, đã canh hai mà không ai đến cả.
14. (Liên) Hay, hay là. ◎Như: “nhĩ yêu cật phạn, hoàn thị yếu cật miến” 你要吃飯, 還是要吃麵 anh muốn ăn cơm hay là ăn mì. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Bất tri đạo thị giải khuyến, thị tụng dương, hoàn thị phiến động” 不知道是解勸, 是頌揚, 還是煽動 (A Q chánh truyện 阿Q正傳) Không rõ là có ý hòa giải, khen ngợi hay là xúi giục.
15. (Liên) Lại, cũng. ◎Như: “bán tu hoàn bán hỉ” 半羞還半喜 nửa thẹn lại nửa mừng.
16. Một âm là “toàn”. (Động) Xoay quanh. § Thông “toàn” 旋.
17. (Phó) Nhanh nhẹn, nhanh chóng. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Tín túc ngư nhân toàn phiếm phiếm” 信宿漁人還汎汎 (Thu hứng 秋興) Đêm đêm người đánh cá bơi thuyền nhanh nhẹn. ◇Sử Kí 史記: “Hán vương nguyên niên, toàn định Tam Tần” 漢王元年, 還定三秦 (Kinh Yên thế gia 荊燕世家) Hán Vương nguyên niên, nhanh chóng bình định Tam Tần.
18. § Xem “hoàn thị” 還是.

Từ điển Thiều Chửu

① Trở lại, về. Đã đi rồi trở lại gọi là hoàn. Như hoàn gia 還家 trở về nhà.
② Trả. Như hoàn trái 還債 trả nợ.
③ Đoái.
④ Một âm là toàn. Quanh, cùng nghĩa chữ toàn 旋.
⑤ Nhanh nhẹn.
⑥ Chóng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vẫn, còn, vẫn còn: 你還是那樣 Anh vẫn như vậy; 這件事還沒有做完 Việc này còn chưa làm xong; 我 這一時期身體還好 Tôi dạo này trong người vẫn khỏe; 庭樹不知人去盡,春來還發舊時花 Cây sân chẳng biết người đi hết, xuân tới hoa xưa vẫn nở đều (Sầm Tham: Sơn phòng xuân sự). 【還是】hoàn thị [háishi] a. Còn, vẫn còn, vẫn (như 還 nghĩa ①); b. Nên: 看他急得那樣兒,你還是勸勸他吧Trông anh ấy nóng nảy như vậy, anh nên khuyên anh ấy; c. Hay, hay là: 去 看朋友還是去電影院,他一時拿不定主意 Đi thăm bạn hay đi xem phim, trong chốc lát anh ấy không quyết định được; 【還算】 hoàn toán [háisuàn] Vẫn (như 還 nghĩa ①);
② Còn hơn, càng: 今天比昨天還熱 Hôm nay còn nóng hơn hôm qua;
③ Lại, hãy còn: 你還搬不動,何況我呢? Anh còn vác không nổi, huống chi tôi?; 旅舍不大,收拾得倒還乾淨 Khách sạn không lớn nhưng thu dọn khá sạch sẽ. Cg. 還要 [háiyào]. Xem 還 [huán].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Về: 還家 Về nhà; 還鄉 Về quê;
② Trả lại, đáp lại: 還錢 Trả lại tiền; 還書 Trả sách; 還槍 Bắn trả lại;
③ [Huán] (Họ) Hoàn. Xem 還 [hái].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại. Quay lại — Trả lại — Vây quanh — Một âm là Toàn. Xem Toàn.

Tự hình 5

Dị thể 6

Từ ghép 23

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn [tuân]

U+90C7, tổng 8 nét, bộ ấp 邑 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

hoàn

U+9370, tổng 17 nét, bộ kim 金 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. hoàn (đơn vị đo khối lượng, bằng 6 lạng)
2. tiền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lượng từ: đơn vị trọng lượng ngày xưa, sáu “lượng” 兩 là một “hoàn” 鍰.
2. (Danh) Tiền. ◎Như: “phạt hoàn” 罰鍰 tiền phạt, tiền chuộc tội.

Từ điển Thiều Chửu

① Phép cân đời xưa, cứ sáu lạng gọi là một hoàn. Nộp tiền chuộc tội, cứ tính số hoàn. Cho nên số tiền chuộc tội gọi là phạt hoàn 罰鍰.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đơn vị trọng lượng thời xưa, bằng 6 lạng;
② Như 環 (bộ 玉);
③ 【罰鍰】phạt hoàn [fáhuán] Tiền phạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vòng vàng. Cái xuyến ( nữ trang ).

Tự hình 2

Dị thể 2

hoàn

U+9436, tổng 21 nét, bộ kim 金 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái vòng kim loại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái vòng, vật tròn có lỗ xâu qua được. ◎Như: “kim hoàn” 金鐶 vòng vàng.
2. (Danh) Đồng tiền. § Thường dùng làm lượng từ chỉ số tiền giá trị rất nhỏ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái vòng. Phàm cái gì tròn mà trong có lỗ có thể xâu mà cầm mà treo được đều gọi là hoàn. Như kim hoàn 金鐶 vòng vàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cái vòng (như 環, bộ 玉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái vòng sắt.

Tự hình 1

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+953E, tổng 14 nét, bộ kim 金 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. hoàn (đơn vị đo khối lượng, bằng 6 lạng)
2. tiền

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鍰.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鍰

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đơn vị trọng lượng thời xưa, bằng 6 lạng;
② Như 環 (bộ 玉);
③ 【罰鍰】phạt hoàn [fáhuán] Tiền phạt.

Tự hình 2

Dị thể 1

hoàn

U+956E, tổng 18 nét, bộ kim 金 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái vòng kim loại

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鐶.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cái vòng (như 環, bộ 玉).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鐶

Tự hình 1

Dị thể 2

hoàn

U+95E4, tổng 21 nét, bộ môn 門 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tường chợ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tường ở phố chợ. ◎Như: “hoàn hội” 闤闠 chợ triền, chợ búa. ◇Vương Thao 王韜: “Thiết tứ ư hoàn hội gian, trục thập nhất chi lợi” 設肆於闤闠間, 逐什一之利 (Yểu nương tái thế 窅娘再世) Mở tiệm buôn bán ở nơi thị tứ kiếm lời.

Từ điển Thiều Chửu

① Tường chợ. Như hoàn hội 闤闠 chợ triền.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tường chợ. 【闤闠】hoàn hội [huánhuì] (cũ) Chợ, chợ búa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức thành xây quanh chợ — Chỉ nơi thị tứ.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

hoàn

U+961B, tổng 16 nét, bộ môn 門 + 13 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tường chợ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 闤.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tường chợ. 【闤闠】hoàn hội [huánhuì] (cũ) Chợ, chợ búa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 闤

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 1

hoàn

U+9B1F, tổng 23 nét, bộ tiêu 髟 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

uốn tóc, quấn tóc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Búi tóc.
2. (Danh) Con ở, đứa tớ gái. ◎Như: “nha hoàn” 丫鬟 đứa hầu gái. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Vũ Thôn toại khởi thân vãng song ngoại nhất khán, nguyên lai thị nhất cá nha hoàn, tại na lí hiệt hoa” 雨村遂起身往窗外一看, 原來是一個丫鬟, 在那裏擷花 (Đệ nhất hồi) Vũ Thôn bèn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là một a hoàn (ở đó) đang hái hoa.

Từ điển Thiều Chửu

① Quấn tóc làm dáng.
② Con ở. Tục gọi con đòi là nha hoàn 丫鬟.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Búi thành búi tóc;
② Tớ gái, con ở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Búi tóc lại. Cột tóc lại. Thí dụ: Nha hoàn ( đứa trẻ gái cột tóc sang hai bên, tức đứa đày tớ gái ).

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng