Có 1 kết quả:

紈牛 hoàn ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con bê, con nghé ( trâu bò con ).