Có 2 kết quả:

黃疸 hoàng đản黄疸 hoàng đản

1/2

hoàng đản

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh vàng (mặt vàng ủng, mỏi mệt)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh da vàng. ( Icterus ).

Một số bài thơ có sử dụng

hoàng đản

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh vàng (mặt vàng ủng, mỏi mệt)