Có 1 kết quả:

黃種 hoàng chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống người da vàng.

Một số bài thơ có sử dụng