Có 1 kết quả:

橫隔膜 hoành cách mô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm màng nằm ngang, ngăn giữa ngực và bụng ( Diaphragme ).