Có 1 kết quả:

畫士 hoạ sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi nghề vẽ.