Có 1 kết quả:

活火 hoạt hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lửa cháy mạnh mẽ.