Có 1 kết quả:

活劇 hoạt kịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vở tuồng sống động, sát với sự thật.

Một số bài thơ có sử dụng