Có 1 kết quả:

火禁 hoả cấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho nhóm lửa.